Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Odkazník
Nacházíte se zde: Úvod ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Ochrana před nebezpečným dotykem
Advertisment
 

Ochrana před nebezpečným dotykem

Základní ochranu před nebezpečným dotykem v bytových objektech zajišťuje obvod uzemnění, k němuž je připojen samostatný ochranný vodič; ten vede od hlavního rozváděče k podružným rozvodnicím a rozváděčům a odtud dále k jednotlivým elektrickým předmětům (k zásuvkám, svítidlům atd.). Dříve používané vnitřní elektrické rozvody TN-C (se sdruženou funkcí ochranného a středního vodiče - vodič PEN) jsou nyní již zakázány, lze je používat jen v nerekonstruovaných, stávajících instalacích. Tento společný vodič má zeleno-žluté označení, pracovní fázové vodiče mají barvu izolace černou, popř. hnědou. Vnitřní instalace zhotovené tímto způsobem jsou nebezpečné. Proto se nyní používají výhradně vnitřní rozvody TN-S, v nichž posledním místem s vodičem PEN je přívod do hlavního rozváděče, kde je také spojen s ochranným uzemněním objektu. Odtud již vede samostatný ochranný vodič (PE se zeleno-žlutým značením) a střední vodič (N se světlemodrým značením). Tyto vodiče se již v dalším rozvodu nesmí vzájemně propojit.

Pokud potřebujeme rozšířit stávající instalaci TN-C, není nutná její úplná rekonstrukce (i když by to z hlediska bezpečnosti bylo vhodnější). Postačí v místě navázání nové části rozdělit vodič PEN na samostatné vodiče PE a N.

V místech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem se musí veškeré kovové, dotyku přístupné předměty (např. v koupelnách vany, vodovodní baterie spojené s kovovým rozvodem vody a podobné předměty) převést na potenciál země vzájemným elektricky vodivým pospojováním a následným spojením s ochranným obvodem.

Možné jsou i další způsoby ochrany před nebezpečným dotykem, jako je např. používání elektrických předmětů na bezpečné malé napětí (SELV) nebo oddělení bezpečnostním transformátorem. Tyto způsoby se ovšem v bytových instalacích používají jen zřídka. Jako příklad může posloužit osvětlení bodovými světelnými zdroji s halogenovými žárovkami na malé napětí, zpravidla 12V. Ovšem zdrojem tohoto bezpečného malého napětí musí být transformátor označený jako zdroj bezpečného malého napětí SELV (security extra low voltage).

Za nejvýznamnější doplňkovou ochranu proti nebezpečnému dotyku pro domovní a bytové instalace můžeme označit využití proudových chráničů. Ve stávajících, dosud nerekonstruovaných instalacích TN-C jsou pro rychlé doplnění ochrany proti nebezpečnému dotyku v koupelnách a dalších místnostech s vyšším rizikem úrazu elektrickým proudem velice výhodné kombinace domovních zásuvek a proudových chráničů s vybavovacím jmenovitým chybovým proudem 30mA. I když instalace neprošla rekonstrukcí, v místě použití tohoto kombinovaného přístroje dochází k výraznému zvýšení bezpečnosti; přitom byla jen vyměněna jedna zásuvka za jinou. Ochrana je ovšem zajištěna pouze pro elektrické předměty, připojené k této zásuvce.

Vestavěný spouštěcí mechanismus proudového chrániče, napojený na součtový transformátor, reaguje na rozdíl proudů ve fázích a ve středním vodiči. Za normálních podmínek je tento rozdíl přibližně nulový. Nastane-li však nebezpečná situace, např. dotykem živé části a následným svodem přes dotykem ohroženou osobu na zem, bude se tento rozdíl od nuly již výrazně lišit. Na sekundárním vinutí součtového transformátoru se indukuje napětí, postačující k vybavení spouště, následně se rozpojí silové kontakty proudového chrániče a dojde k odpojení od sítě.

Největší nebezpečí úrazu elektrickým proudem v domácnostech hrozí v koupelnách (používání elektrických spotřebičů ve vaně), v kuchyních, domácích dílnách a při používání zahradní techniky (sekaček trávy). Proto předpisové normy ve svém souboru ČSN 33 2000 vyžadují povinné používání proudových chráničů s vybavovacím proudem nejvýše 30mA pro zásuvkové obvody v koupelnách, v domácích dílnách a ve venkovních prostorách, pro zásuvkové obvody v kuchyních je jejich použití doporučené. Ve třífázových instalacích je pro ochranu celé instalace nejjednodušší použití čtyřpólového. V jednofázových instalacích dvoupólového proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA, na jmenovitý proud shodný se jmenovitým proudem jističe před elektroměrem. Je zapojen v rozváděči před rozdělením na jednotlivé obvody.

Jedním přístrojem tak chráníme celý vnitřní rozvod. Při vzniku nebezpečné situace chránič vypíná v době nejvýše několika ms. Je to doba, za kterou člověk, který se dostal do nebezpečné situace, nepostačí ani pocítit, že došlo k dotyku živé části. Tato rychlost může ale v některých případech být na závadu. Je to především v obvodech vybavených přepěťovými ochranami (např. zásuvky s ochranou proti přepětí). V okamžiku, kdy správně zareaguje přepěťová ochrana, tj. kdy svede škodlivé přepětí na ochranný obvod a takto vytvoří krátkodobý (méně než 1ms trvající) zkrat, běžný proudový chránič tuto situaci vyhodnotí jako unikající proud a vybaví. Znamená to přerušení dodávky elektrické energie do celého bytu. Takováto situace může nastat kdykoliv, bez ohledu na přítomnost osob v objektu. Vypnutí chladničky, mrazničky nebo otopného systému může při nepřítomnosti osob (a tedy při delším výpadku) způsobit velké ztráty na majetku a na vybavení bytu. Aby k těmto situacím nemohlo docházet, používá se zpožděných proudových chráničů se zpožděním zhruba do 10ms, nebo selektivních chráničů se zpožděním kolem 30ms. Ani po správném zafungování přepěťové ochrany pak již nemůže dojít k popsané situaci.

Druhou, velmi významnou funkcí proudových chráničů je zabezpečení objektu a připojených elektrických zařízení proti vzniku požáru. Představme si, že dojde ke zhoršení izolačního stavu některé části elektrické instalace (rozváděč, svítidlo...). Na povrchu izolantu se postupně začne vytvářet vodivá cesta, kterou prochází stále se zvyšující proud. Po delší době dosáhne hodnota tohoto proudu takové úrovně, že jeho tepelnými účinky dojde k zapálení izolantu nebo poblíž umístěných hořlavých předmětů. Pro vznik požáru někdy postačí takovýto unikající proud, jen o málo převyšující hodnotu 300mA. Pro ochranu proti požáru je proto nezbytné použití proudového chrániče s vybavovacím proudem nejvýše 300mA.

Z uvedených důvodů je důležité nasazení proudového chrániče do každého objektu. Někdy se stává, že po instalaci tohoto přístroje dochází často k tzv. vybavení, tedy k odpojení instalace od sítě. Důvodem je zpravidla používání starého spotřebiče se sníženými hodnotami izolačního odporu. Pak je správné prověřit izolační stavy jednotlivých spotřebičů a nevyhovující z nich vyřadit z provozu.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

Akce dokumentů
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :

Příbuzné položky

Dává u bateriové stanice smysl použít k ochraně proudový chránič? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Je zapojení řídící jednotky k pohonu křídlové brány bez ochraného vodiče OK? (Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí)
Proč se říká ochrana nulováním, když tam ten nulák nehraje žádnou roli? (Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...)
Jakou ochranu použít u závlahového systému? (Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití)
TESTOVACÍ VERZE vyhledávače renomovaných odborníků :